January 13, 2006

St. Vladimir's Seminary Chorale

IMG_0113.JPG (1230043 bytes) IMG_0114.JPG (1383103 bytes) IMG_0115.JPG (1307900 bytes) IMG_0116.JPG (1295374 bytes)

IMG_0117.JPG (1351868 bytes) IMG_0115.JPG (1307900 bytes) IMG_0116.JPG (1295374 bytes) IMG_0117.JPG (1351868 bytes)